CZ SK HU

Zásady na ochranu osobných údajov

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

uzavretá medzi:

 

Schindler, spol. s r.o.
so sídlom: Slezská 101/112, 747 27 Kobeřice
IČO: 19015909
Zapísaná: v Obchodnom registri, vedenom KS v Ostravě, oddiel C, vložka 1336
Zastúpený: Ing. Lucií Schindlerovou
(ďalej ako „Správca“)

 

Preambula

 

 1. Zmluvné strany vzájomne spolupracujú pri predaji tovaru Správcu, zabezpečovaní opráv a vybavovanie reklamácií zákazníkov (ďalej len "Služby").
 2. Riadne poskytovanie Služieb vyžaduje okrem iného aj spracovanie osobných údajov zákazníkov a zamestnancov Správcu (ďalej len "Osobné údaje"), ktoré bude pre Správcu vykonávať Spracovateľ.

S ohľadom na vyššie uvedené Zmluvné strany uzatvárajú v režime Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") a v spojení so zákonom o spracovaní osobných údajov nasledujúcu zmluvu o spracovaní osobných údajov (ďalej len "Zmluva").

 

I.
 

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní Osobných údajov, ktoré Spracovateľ získa v súvislosti s poskytovaním svojich Služieb.

 

II.
 

Podmienky spracovania Osobných údajov

 

2.1.  Účelom spracovania Osobných údajov je zabezpečenie predaja tovaru Správcu zákazníkom prostredníctvom Spracovateľa, vrátane súvisiacich služieb.

2.2.  Osobné údaje zákazníkov Správcu budú spracované v rozsahu:

• meno, priezvisko a titul,

• poštová adresa,

• e-mailová adresa,

• telefónne číslo,

• údaje o predmete plnenia Správcu.

2.3.  Osobné údaje zamestnancov Správcu budú spracované v rozsahu:

• meno, priezvisko a titul,

• e-mailová adresa,

• telefónne číslo.

2.4.  Predmetom spracovania Osobných údajov na základe tejto zmluvy nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia.

2.5.  Spracovaním Osobných údajov v zmysle tejto zmluvy sa rozumie najmä ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, používanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia s využitím manuálnych a automatizovaných prostriedkov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie riadneho poskytovania Služieb.

2.6.  Osobné údaje budú spracované po dobu poskytovania Služieb s tým, že ukončením zmluvy o poskytovaní Služieb bez ďalšieho zaniká aj táto Zmluva. Ukončením tejto Zmluvy nezanikajú povinnosti Spracovateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany Osobných údajov až do okamihu ich protokolárnej úplnej likvidácie či protokolárnemu odovzdaniu inému spracovateľovi.

2.7.  Zmluvné strany sa dohodli, že spracovanie Osobných údajov na základe tejto Zmluvy bude bezplatné, pričom Spracovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s plnením tejto Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Spracovateľa na odmenu za poskytovanie Služieb.

 

III.


Povinnosti Zmluvných strán

3.1.  Správca je pri plnení tejto zmluvy povinný:

 1. zabezpečiť, že Osobné údaje budú spracované vždy v súlade s Nariadením a zákonom o spracovaní osobných údajov, že tieto údaje budú aktuálne, presné a pravdivé, ako aj to, že tieto údaje budú zodpovedať stanovenému účelu spracovania;
 2. prijať vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutým osobám stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie a urobil všetky oznámenia požadované Nariadením a zákonom o spracovaní osobných údajov.

3.2.  Spracovateľ je pri plnení tejto zmluvy povinný:

 1. nezapojiť do spracovania Osobných údajov žiadneho ďalšieho spracovateľa bez predchádzajúceho písomného povolenia Správcu;
 2. spracovávať Osobné údaje len na základe doložených pokynov Správcu a neposkytovať Osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii;
 3. zohľadňovať povahu spracovania Osobných údajov a byť Správcovi nápomocný pre splnenie Správcovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb, ako aj pre splnenie ďalších povinností v zmysle Nariadenia;
 4. zabezpečiť, aby systémy pre automatizované spracovanie Osobných údajov používali iba oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom odpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe osobitných užívateľských oprávnení zriadených výlučne pre tieto osoby;
 5. zabezpečiť, že jeho zamestnanci budú spracovávať Osobné údaje len za podmienok a v rozsahu Spracovateľom stanoveným a zodpovedajúcim tejto Zmluve;
 6. na žiadosť Správcu kedykoľvek umožniť vykonanie auditu alebo inšpekcie týkajúcej sa spracovania Osobných údajov;
 7. spracovateľ bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 48 hodín po zistení porušenia informuje Správcu o akomkoľvek porušení zabezpečenia Osobných údajov, porušenia akéhokoľvek svojho záväzku zabezpečenia podľa tejto Zmluvy alebo o akejkoľvek nepriaznivej udalosti, ktorá má vplyv na zabezpečenie jeho systémov alebo infraštruktúry alebo u ktorej možno odôvodnene očakávať, že na ne bude mať vplyv. Toto oznámenie musí obsahovať primerané podrobnosti, ako je povaha porušenia zabezpečenia Osobných údajov alebo kategória a približný počet dotknutých osôb a Osobných údajov, ak je to možné;
 8. po skončení tejto Zmluvy protokolárne odovzdať Správcovi alebo novo poverenému spracovateľovi všetky Osobné údaje spracované po dobu poskytovania Služieb.

3.3. Zmluvné strany sú pri plnení tejto Zmluvy povinné:

 1. zaviesť technické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v zmysle Nariadenia, aby zabezpečili a boli schopné kedykoľvek preukázať, že spracovanie Osobných údajov je vykonávané v súlade s Nariadením a zákonom o spracovaní osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom a k dátovým nosičom, ktoré tieto údaje obsahujú, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu, a tieto opatrenia podľa potreby priebežné revidovať a aktualizovať;
 2. viesť a priebežne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovaní Osobných údajov v zmysle Nariadenia;
 3. riadne a včas ohlasovať prípadné porušenie zabezpečenia Osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov a spolupracovať s týmto úradom v nevyhnutnom rozsahu;
 4. navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie predmetu tejto Zmluvy;
 5. zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Osobných údajov, a to aj po skončení tejto Zmluvy;
 6. postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami Nariadenia a zákona o spracovaní osobných údajov, najmä dodržiavať všeobecné zásady spracovania osobných údajov, plniť svoje informačné povinnosti, neposkytovať Osobné údaje tretím osobám bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva dotknutých osôb a poskytovať v tejto súvislosti potrebnú súčinnosť.

 

IV.

Zodpovednosť

4.1. Spracovateľ sa zaväzuje nahradiť Správcovi škodu vzniknutú porušením povinností ustanovených touto Zmluvou o spracovaní osobných údajov. Spracovateľ sa zaväzuje odškodniť Správcu vo vzťahu k akýmkoľvek výdavkom a / alebo nákladom, pokutám uloženým správnymi alebo súdnymi orgánmi, vrátane súvisiacich trov konania a nákladov na právne zastúpenie v sporoch v súvislosti s porušením ochrany Osobných údajov, pokiaľ je takéto porušenie ochrany Osobných údajov spôsobené Spracovateľom alebo je mu možné ho pripísať, napr. v dôsledku pochybenia osoby oprávnenej k Spracovaniu za Spracovateľa.

V.

Záverečné ustanovenia

 

5.1. Táto zmluva a právne pomery z nej vzniknuté a s ňou súvisiace sa riadi Nariadením a právnymi predpismi Českej republiky, najmä ustanoveniami zákona o spracovaní osobných údajov.

5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu poslednej zo Zmluvných strán.

5.3. Túto Zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomne.

5.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jedno vyhotovenie je určené pre Správcu a jedno pre Spracovateľa.

5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si návrh tejto zmluvy pozorne a starostlivo prečítali, že dobre rozumejú jej obsahu a že zodpovedá ich skutočnej vôli, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy a uzatvárajú túto zmluvu.